Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Suomi irti EU:sta

1.7.2015

12 920 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 703

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12 217

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.1.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Suomi irti EU:sta

Aloitteen päiväys

1.7.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 93/52/2015

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme kansanäänestyksen järjestämistä Suomen eroamiseksi Euroopan Unionista.

Kansanäänestys tulee järjestää niin, että jokainen äänioikeutettu suomalainen velvoitetaan kertomaan kantansa eroasiaan, puolesta "KYLLÄ" ja vastaan "EI", jotta saadaan oikeellinen tulos.

Äänestysliput tulee numeroida siten, että äänestäjälle jää tarkistuslipuke. Lipussa itsessään tulee olla valmiina vastausvaihtoehdot, joista äänestäjä rastittaa haluamansa.
Selkeyden vuoksi jokaisessa lipussa tulee myös lukea esim. "Erotaan EU:sta". Tulos olisi virheellinen, jos osa äänestäjistä äänestäisi epähuomiossa EU-jäsenyydestä. Merkitys olisi vastakkainen.

Äänestystulosten on oltava julkista tietoa siten, että jokainen voi tarkistaa äänensä rekisteröityneen oikein, ja jokainen voi halutessaan laskea lopputuloksen.Suomen erotessa EU:sta valtiosääntö on palautettava muotoon ennen EU-jäsenyyttä. Ja tarvittaessa muita lakeja tarkastettava.
Ihmisyyttä edistävät kansainväliset velvoitteet tulee toteuttaa sopimuksin, kuten Sveitsissä.

Perustelut

Koska kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja niiden irtisanomisesta ei voi tehdä kansalaisaloitetta (HE 46/2011 vp), vaadimme kansanäänestyksen järjestämistä.Euroopan Unionin jäsenyys

-on Suomen perustuslain ja demokratian vastainen;

Valtiosäännön mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta, ja kansanvaltaisuusperiaatteen mukaan yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta, ja hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa.
Käytännössä kuitenkin osa Suomen laeista sekä suomalaisten oikeuksista ja velvoitteista säädetään EU:ssa, joidenka puitteissa täytyy toimia.


-on Suomelle taloudellinen riski ja rasite;

Kun lasketaan EU:sta Suomelle koituvat menot ja tulot, Suomi jää häviölle.
Erilaiset talouspakotteet ja takaukset vielä lisähaittoina.
Euroon siirtymisen myötä kansalaisten maksukyky on heikentynyt. Jäsenmaiden eri hintatason vuoksi euro on erittäin epävakaa valuuttajärjestelmä. Suomi tarvitsee oman rahan ja valtionpankin, sekä valtuudet solmia itsenäisesti omat kauppa- yms. sopimuksensa.
Monikansalliset suuryritykset, mukaan lukien pankit, ovat nousseet valtiontalouden yläpuolelle.


-on Suomelle maanpuolustuksellinen riskitekijä;

Suomen tulee voida hoitaa kauppasuhteensa ja puolustussopimuksensa itsenäisesti, ilman EU:n taholta tulevia määräyksiä ja suosituksia. Väkiluvultaan pienenä EU-alueen rajavaltiona Suomella ei ole varaa joutua jäsenyytensä sanelemien toimien vuoksi konflikteihin.
Vapaa liikkuvuus rajavalvonnan löystymisen myötä lisää rikollisuutta.


-heikentää suomalaisten hyvinvointia;

EU:sta on tullut - ja tulee - määräyksiä, joiden toteuttaminen aiheuttaa suomalaisille taloudellista tappiota ja turhaa työtä. Monen yritystoiminta on kärsinyt, tai jopa joutunut estetyksi tai lakkautetuksi. Työttömyys on kasvanut, ja hinnat nousseet tulotasoon nähden.
Ulkomainen työvoima lisää pimeää työtä, ja ammattikerjäläisten määrä kaduilla on kasvanut.


-on vaatinut toteutuakseen rikosluontoisia toimia;

Katteettomia lupauksia, tietojen pimitystä ja valtuuksien ylittämisiä.
Lienee epäselvää, onko Suomen EU-jäsenyys edes todellinen, jos asia tutkittaisiin.Lissabonin sopimuksen jälkeinen, liittovaltiomainen EU kyseenalaistaa jäsenmaan itsenäisyyden.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 703 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marjo Törmänen


Edustajat

Marjo Törmänen


Varaedustajat

Leila Saarinen

Sami Martikainen