Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Muutos opiskelijan oikeuteen saada tuloja opintotukikuukausina.

19.2.2013

5 862 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 862

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Muutos opiskelijan oikeuteen saada tuloja opintotukikuukausina.

Aloitteen päiväys

19.2.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 31/52/2013

Aloitteen sisältö

Opintotukilain 17§ (Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintorahaan ja asumislisään) muokkaaminen siten, että opiskelijan oikeus vapaaseen tuloon toteutettaisiin seuraavasti; ensimmäisen momentin alakohta 1) poistettaisiin, tai nostettaisiin vähintään kaksinkertaiseen summaan nykyisen sijasta, jolloin alakohta 2) poistettaisiin kokonaan ja samalla luovuttaisiin opiskelijan tulorajoituksista kuukausilta, joilta ei myönnetä opintotukea.

1) 660 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää((; sekä) (POISTO, TAI NOSTO ))

Ehdotus; 1320 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää; sekä

2) 1 970 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää. (POISTO)

Ehdotus; POISTO.

Alakohdan 2) poistotapauksessa tulee alakohdasta 1) poistaa sulkuihin merkitty (; sekä) liite.

*Kaikki tulot, jotka mainitaan mahdollisiksi opiskelijan tuloiksi, ovat nettotuloja. Tuloista tulee vähentää verot. Tämä ehdotus ei koske opiskelijan tuloverojen keventämistä, eikä Kansaneläkelaitoksen etuuksien muutoksia.

Perustelut

Useat opiskelijat joutuvat elämään opiskeluaikansa köyhyysrajan alapuolella, vaikka saisivatkin töitä ja tienaisivat niin paljon kun saa, ottaen huomioon kelan rajoitukset tulojen ja opintotuen suhteesta.

Opiskelijoiden tuloraja opintotuki kuukausina on 660€ kuukaudessa + opintotuki 298€ + asumislisä, joka maksimissaan 201,60€ (Asumislisä on 80 prosenttia vuokrasta. Asumislisää ei myönnetä alle 33,63 euron kuukausivuokrasta eikä 252 euron kuukausivuokran ylittävästä osasta.) + opintolaina 300€ (käytännössä välttämätön toimeentulo huomioon ottaen). Parhaimmassa tapauksessa opiskelija saa siis noin 1459,60€ kuukaudessa.

Käytännössä harvat saavat tällaisia tuloja, sillä monet työnantajat eivät pysty palkkaamaan työntekijöitä tekemään noin 60 tuntia kuukaudessa, jos tuntipalkka on 11€, joka on jo korkea tuntipalkka. Tällöin opintotuki kuukausina opiskelijan tulot ovat noin 799,60€. Monet opiskelijat jopa jättävät opintotuen ottamatta, jotta voisivat käydä töissä ja elättää itsensä. Opintolainaa ottaneiden ammatillisen perustutkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on ollut laskussa tasaisesti sitten vuoden 2003. Viimevuodet opintolainan ottaneiden määrä on ollut kasvussa ylemmän korkeakoulututkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden keskuudessa.

Jos tuloraja nostettaisiin ehdotuksen esittämään rajaan (1320€), nostaisi se opiskelijan elämänlaatua huomattavasti, vähentäisi mahdollista henkistä pahoinvointia (yleistä opiskelijoilla, jotka muuttaneet uudelle paikkakunnalle, joilla ei tuttavuuksia), sekä lisäisi opiskelijan motivaatiota suoriutua arjestaan. Yksinelävien opiskelijoiden kulut ovat kasvaneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Koulumatka kustannukset pääkaupunkiseudulla, mukaan lukien lähijunat, raitiovaunut, metro ja bussiliikenne, ovat nousseet huomattavasti lisääntyneen sähkön ja polttoainehintojen johdosta. Sama ilmiö on tapahtunut ympäri suomen bussiliikenteessä. Oman osan hinnanousuun tuo varmasti palkkakustannusten nousu, sekä asiaton käyttäytyminen julkisessa liikenteessä, kuten maksamatta kulkeminen.

Nosto vaikuttaisi myös positiivisesti eduskunnan tavoitteisiin opiskelijoiden nopeammasta valmistumisesta asettamiin tavoitteisiin. Nosto nopeuttaisi opiskelijoiden valmistumisaikaa epäsuorasti vaikuttamalla opiskelijan taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelijat elävät jatkuvan paineen alla elämiskustannusten kanssa, joka tuottaa heille paineita työhön pääsemiseksi ja tätä kautta rahoittamaan opintonsa. Tämä on myötävaikuttava tekijä opiskelijoiden opintojen keskeyttämisessä. Tämän lisäksi heidän on hankittava opintomateriaalit pääsäntöisesti itse. Korkeakoulumaailmassa oppilaitokset eivät pääsääntöisesti voi jakaa opintomateriaaleja opiskelijoille ilmaiseksi tekijänoikeuslainsäädäntöä rikkomatta.

Opintotukea laskettiin vuonna 1995 264,06 eurosta → 259,01 euroon kuukaudessa. Opintotuen määrä vuonna 2013 on 298€ kuukaudessa. On helposti huomattavissa, ettei opintotuen määrä ole noussut riittävästi suhteessa palkkatason nousuun, asumiskulujen nousuun, taikka ruoan hinnannousuun, eikä kulutustuotteiden hintojen nousuun.

Vuonna 1995 opiskelija sai tienata kuukaudessa 1700 markkaa eli noin 383,18€ (Valuutat muutettu tilastokeskuksen antamien kurssien mukaan). Tämä on noussut kohtuullisesti, mutta asuntojen hinnat huomioon ottaen nykyinen tuloraja ei ole noussut elintason vaatimalle tasolle. Asuntojen keskivuokra pääkaupunkiseudulla on ollut vuonna 1995 noin 7-8,5€/neliö. Nykyään tämä on yli kaksinkertaistunut, eikä pienien asuntojen määrä ole lisääntynyt, pikemminkin vähentynyt. Asuntojen vuokrahinnat ovat nykyään nousseet pääkaupunkiseudulla lähentelemään jopa 17 euroa/neliö .

Opintotukilain 17§ 2 alakohdan poisto olisi aiheellista, ei välttämätöntä. Miksi rajoittaa opiskelijan mahdollisuutta tienata kesällä talven opintoja varten, sekä säästöön asumiskustannuksia varten.

Asuntopula huomioon ottaen asuntojen vuokrat, jotka ovat saatavilla, ylittävät käytännössä aina 252€ kuukausivuokran. Yliopistokaupungeissa vuokrat ovat keskiarvoa suurempia. Korkeakoulukaupungeissa on sama juttu, tosin hieman alemmat, kuin yliopistokaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla asuntopula on suurin, eivätkä asuntojen (solu-asunnot ja opiskelija asunnot poislukien) vuokrat pääsääntöisesti alita 400 euroa kuukaudessa. Opiskelijat kilpailevat opiskelija-asunnoista, joiden vuokra on opiskelijalle suhteutettu. Näitä asuntoja on kuitenkin erittäin rajoitetusti. Tämä pakottaa opiskelijat kilpailemaan halvoista yksiöistä ja kaksioista koko muun väestön kanssa. Kolmiot ovat auttamatta liian kalliita opiskelijoille, asuivat he sitten parisuhteessa tai ei.

Opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus suurempaan vapaaseen tuloon, kuin mitä laki tällä hetkellä sallii. Ehdotus on rakennettu valtion tuottamien tilastojen varaan. Ehdotuksen toteutuessa opiskelijoiden vuotuinen tuloraja nousisi nykyisestä 10 540 eurosta vuodessa, 17 140 euroon vuodessa, jos ehdotuksen Opintotukilain 17§ 2) alakohtaa ei poisteta. Jos kyseinen alakohta poistetaan nousisi tuloraja kymmentä (10) opintotukikuukautta kohden 13 200 euroon, tällöin tukivapailla kuukausilla ei olisi tulorajaa. Tämä huomattava korotus toisi opiskelijoista huomattavan lisätyövoiman, sekä veronlähteen valtiolle. Nosto edesauttaisi myös opintojen valmistumista nopeammalla aikataululla, koska opiskelijoiden ei tarvitsisi huolehtia omien tulojensa ylittävän Kansaneläkelaitoksen tulorajoja. Tulorajojen ylittäminen on tuottanut usealle opiskelijalle suuret taloudelliset ongelmat heti opintojen loppumisen jälkeen, sillä pienikin tulorajan ylitys aiheuttaa etuuksien takaisinperinnän. Esimerkiksi vuodessa henkilö, joka ylittää vapaan tulonrajan 220,01€ maksaa takaisin yhden kuukauden opintotuet. Tämä tarkoittaa 18,35€ kuukaudessa jaettuna koko vuodelle.

*Kaikki tulot, jotka mainitaan mahdollisiksi opiskelijan tuloiksi, ovat nettotuloja. Tuloista tulee vähentää verot. Tämä ehdotus ei koske opiskelijan tuloverojen keventämistä, eikä Kansaneläkelaitoksen etuuksien muutoksia.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ari-Pekka Tenhunen


Edustajat

Ari-Pekka Tenhunen


Varaedustajat

Toni Pääkkönen