Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Naton vastainen adressi - lisäys perustuslakiin ja Naton isäntämaasopimuksen lainvoimaisuuden tarkistaminen

17.3.2015

2 087 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 087

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 17.9.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Naton vastainen adressi - lisäys perustuslakiin ja Naton isäntämaasopimuksen lainvoimaisuuden tarkistaminen

Aloitteen päiväys

17.3.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 37/52/2015

Aloitteen sisältö

Esitämme, että Suomen valtion liittäminen mihinkään sotilasliittoon tehdään kansanäänestyksen alaiseksi ja että perustuslakivaliokunta ottaa Naton isäntämaasopimuksen osalta tarkastettavaksi seuraavat perustuslain pykälät: 2§ , 51§ , 62§ , 93§ , 94§ ja 97§ joiden osalta on ilmeistä, että perustuslakia on rikottu.

Perustuslainvastaisesti tehdylle sopimukselle ei voi antaa lainvoimaa.

Esitämme perustuslakiin lisättäväksi seuraavan lakitekstin: "Suomen valtion, sen osien tai kansalaisten liittäminen mihinkään sotilasliittoon, tai siihen rinnastettavaan toimintaan, on mahdollista vain kansanäänestyksellä. Liittäminen tulee mahdolliseksi perustuslain vaatimalla kaksinkertaisella äänten enemmistöllä kansanäänestyksessä. Liittämisen tuleminen lainvoimaiseksi vaatii erikseen äänestyksen myös eduskunnassa. Eduskunnan äänestyksessä liittyminen saa lainvoiman perustuslain 94§ säädetyn kahden kolmasosan äänten enemmistöllä".

Perustelut

Me allekirjoittaneet vaadimme lisättäväksi perustuslakiin selkeästi, ettei itsenäistä ja liittoutumatonta Suomea voi liittää mihinkään sotilasliittoon ilman kansanäänestyksen kaksinkertaista enemmistöä. Kysymys on laaja ja se koskettaa jokaista suomalaista.

Perustuslain 2§ sanoo: "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia".

Lainmukaisuus/rikkomus 1. Naton isäntämaasopimusta tehtäessä ei olla toimittu perustuslain mukaisesti.

Perustuslain 51§ sanoo:

Eduskuntatyössä käytetään suomen tai ruotsin kieltä. Hallituksen ja muiden viranomaisten on toimitettava asian vireille panemiseksi eduskunnassa tarvittavat asiakirjat suomen ja ruotsin kielellä. Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä puhemiesneuvoston kirjalliset ehdotukset laaditaan niin ikään suomen ja ruotsin kielellä.

Lainmukaisuus/rikkomus 2. Naton isäntämaasopimusta ei ollut käännetty suomen tai ruotsin kielelle.

Perustuslain 62§ sanoo:

Tiedonanto hallitusohjelmasta

Valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle.

Lainmukaisuus/rikkomus 3. Naton isäntämaasopimusta ei ollut merkitty hallitusohjelmaan. Kyseessä on jokaista Suomen kansalaista koskeva merkittävä päätös, joka olisi tullut ilmoittaa hallitusohjelmassa.

Perustuslain 74§:

Perustuslainmukaisuuden valvonta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Perustuslain 93§ sanoo:

Toimivalta kansainvälisissä asioissa

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään.

Lainmukaisuus/rikkomus 4. Naton isäntämaasopimusta ei annettu eduskunnan hyväksyttäväksi.

Perustuslain 94§ sanoo:

Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen.

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Lainmukaisuus/rikkomus: Naton isäntämaasopimus on Suomen perustuslain 94§ mukainen sopimus, eikä sillä ole lainvoimaa ilman eduskunnan kahden kolmasosan äänten enemmistöä. Sopimus vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Edelleen Suomen perustuslain 94§ sanoo:

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella. (4.11.2011/1112)

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)
---
Katsomme, että Naton isäntämaasopimus luo perustuslain 94§ mukaisen kansainvälisen velvoitteen, eikä sitä mm. lukuisista menettelytaparikkomuksista johtuen voi perustuslain 94§ mukaisesti vahvistaa lailla.

Edelleen Suomen perustuslain 97§ sanoo:

Eduskunnan tietojensaantioikeus kansainvälisissä asioissa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista.

Lainmukaisuus/rikkomus: Naton isäntämaasopimusta ei ollut käännetty Suomen tai Ruotsin kielelle, kuten perustuslain 51§ sanoo. Sitä ei siis olla voitu antaa tiedoksi ulkoasiainvaliokunnalle, kuten perustuslain 97§ sanoo.

Perustuslain 74§ mukaisesti vaadimme, että perustuslakivaliokunta tarkistaa Nato isäntämaasopimuksen lainvaltaisuuden, sekä sen tekomenettelyn oikeudellisuuden.

Katsomme, ettei Suomen liittämisessä Naton isäntämaasopimukseen ole toimittu perustuslain mukaisesti. Suomen alue on jakamaton, eikä sitä voi liittää sotilasliittoihin ilman äänestystä. Uusimpien tulosten mukaan vastustus on 70,6% ja natomyönteisimpienkin tulosten mukaan vastustus on yli 60% kannatuksen ollessa vain 15-27% riippuen tutkimuksesta. Näin pieni kannatus ei mahdollista liittymispäätöstä demokraattisessa valtiossa.

Näkemyksemme mukaan Nato on Suomelle ainoa keino hankkiutua ongelmiin. Suomen liittyminen tähän ns. puolustusliittoon, joka ei koskaan ole osallistunut muihin kuin hyökkäyssotiin, tekisi Suomesta ydinaseuhkan Venäjälle. Se on järjetön ja tarpeeton riski Suomelle. Nato-Suomi olisi naapurimaana sellainen uhka Venäjälle, ettei Venäjä voisi kriisitilanteessa ottaa riskiä Suomeen mahdollisesti sijoitetuista ydinaseista. Sen tietää miten siinä kävisi Suomelle.

Natoon liittyminen kasvattaisi vakavasti mahdollisessa kriisitilanteessa Suomeen kohdistuvaa uhkaa. Kriisitilanteessa kansalaiset ovat ne, jotka joutuvat uhrautumaan ja siksi heidän on saatava päättää. Nato-Suomi tekee Suomesta myös Venäjän näkökulmasta ydinaseuhkan, sekä antaa huonon ulkopoliittisen signaalin Suomen puolueettomuuspolitiikan uskottavuudesta. Tämän riskin ottaminen on tarpeetonta ja asettaisi Suomen vaaralliseen välikäteen tehden sotatilanteessa Suomesta ensi-iskun kohteen ja parhaimmillaankin 1300km pitkän taistelutantereen, jos merirajoja ei lasketa mukaan.

Suomen ei myöskään pidä turhan vuoksi luoda itselleen edes teoreettista terroriuhkaa liittymällä Natoon. Nato mielletään maailmalla Yhdysvalloiksi, jonka suurvaltapolitiikan toteutusväline se enemmän ja vähemmän onkin. Suomella ei ole vihollisia, mutta Natolla riittää vihollisia ympäri maailmaa. Natomaat ovat myös jatkuvan terrorismiuhkan alla. Sitä uhkaa Suomella ei itsenäisenä ja lujasti puolueettomana maana ole, eikä sitä ole kannattavaa myöskään luoda. Natoon liittyminen ei ole Suomen kokonaisedun mukaista. Itsenäisen Suomen ei pidä tukea, eikä osallistua muiden sotiin. Paras turvamme on pysyä tiukasti sotien ulkopuolella ja ylläpitää, sekä kehittää itsenäisiä omia puolustusvoimiamme. Vain niihin me voimme luottaa. Puolustusvoimien alasajo on lopetettava ja aito puolueettomuuspolitiikka palautettava turvallisuutemme varmistamiseksi.

Suomen ei pidä näin tärkeässä asiassa luottaa vieraaseen apuun.

Suomen liittäminen ulkoiseen sotilasliittoon on ristiriidassa jokaisen Suomen puolustusvoimat suorittaneen kanssa. Kansalaiset eivät ole sitoutuneet osallistumaan vieraiden sotilasliittojen ja tai muiden valtioiden kriiseihin. Nato on osallistunut ainoastaan hyökkäysodankäyntiin. Suomella on puolustusvoimat, joihin jokainen varusmiespalveluksen käynyt kuuluu, mutta niihin liittyessä kukaan ei ole sitoutunut sotimaan ulkoisia sotia. Liittyminen Natoon kasvattaa merkittävästi riskiä ajautua konfliktiin, mikäli mikä tahansa natomaa ajautuu konfliktiin missä päin maailmaa tahansa.

Yritys liittää Suomi sotilasliitto Natoon on vastuutonta ja pahimmillaan yritys kumota valtiojärjestys, sekä sallia vieraiden maiden sotajoukkojen saapuminen alueelle. Suomella ei ole todellisia uhkia, niin kauan kuin se pysyy puolueettomana, eikä osallistu muiden sotiin.

Naton isäntämaasopimus on tehty perustuslain vastaisella menettelyllä ja menettely tähtää perustuslain vastaisiin toimiin, joten sitä ei voi hyväksyä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Johnny Loikkanen


Edustajat

Johnny Loikkanen


Varaedustajat

Sami Martikainen